C Mo Escribir Ensayos En Ingles In On At

La teoría de la doble rendija explicado por dr El mejor ejercicio para redactar mejor

כעת, אם אינו אחיד  קשר בין  אזי סביר סובל . מן מס ' 1-4, נספח מס ' 1 ניתן לראת  אחיד לפי כל . בעית לא  .

  אנו ב "כלל ". האם מקדם  בין זוג  הינו עולה על אם כן אזי נאמר  של . וקשר בין הנו קשר  נציב אותו ובכך את . הצבת קשר ידוע תשפר את .

נצפה לקשר בין לבין  את " החדש".  הלא  הביא    .  גם   ועקב  של  לדבר .

אם  t בקשר  בשנה - t-1 אזי נומר מתאם מסדר .   ( שלנו היא מסוג זה). מתאם יכול גם הטיה וגם .

 היא בעיה מקשר בין .  לא לא תפגע , אך  שלהם בשל .  יותר  . למשל ככל  יותר T יהיה קטן יותר פחות . הדבר יכול לכך את   . או   .

 של שאר לא על כאן נוכל לומר שלנו ככל סובל  הלא בין RE ל - RY ובין RR ל - INF. כוון שלא  עם מסוג זה ( לא ) רק  בלבד.

 את  של . הנ "ל לא לנו בעות של  אינו סובל  . זאת יתכן  שלנו ככל סובל  בין RE ל-RY כפי מפלט מס ’ 6.

אם  אינה   - נאמר אז שלנו סובל . ננסה לאתר את . ניתן זאת בשתי : בדרך , או דרך קשר בין  . עוד דרך אחת, אשר רק אותה. וזה מבחן גולדפלד - קוונט.